ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING DOOR KOOPS ERGONOMIE

 

Artikel 1 Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtnemer: Koops Ergonomie, gebruiker van deze voorwaarden;

Opdrachtgever: de wederpartij die de opdracht verstrekt en diensten afneemt of in contact treedt met Koops Ergonomie;

Opdracht: de opdracht van de wederpartij aan Koops Ergonomie tot levering van diensten, in elke mogelijke vorm;

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening waarbij Koops Ergonomie zich jegens wederpartij verbindt tot het leveren van diensten;

Diensten: alle ter uitvoering van een overeenkomst door Koops Ergonomie voor de wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door of namens Koops Ergonomie te verrichten prestaties tot adviseren en gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst

tussen Koops Ergonomie en opdrachtgever waarop Koops Ergonomie deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Koops Ergonomie, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever, onder welke benaming ook, zijn niet van toepassing.

2.5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden

volledig van toepassing. Koops Ergonomie en opdrachtgever zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te

komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2. De door Koops Ergonomie gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen,tenzij anders aangegeven. Koops Ergonomie is slechts aan de offertes gebonden indien de

aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken

kosten, waaronder reis- verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Koops Ergonomie daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig

deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Koops Ergonomie anders aangeeft.

3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Koops Ergonomie niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1. Koops Ergonomie zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment

bekende stand der wetenschap / techniek.

4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Koops Ergonomie het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Koops Ergonomie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat

deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Koops Ergonomie worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig

worden verstrekt, heeft Koops Ergonomie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan

de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4. Koops Ergonomie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Koops Ergonomie is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Koops Ergonomie kenbaar behoorde te zijn.

4.5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Koops Ergonomie de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat

de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6. Indien door Koops Ergonomie of door Koops Ergonomie ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door

opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.7. Opdrachtgever vrijwaart Koops Ergonomie voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

 

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

5.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Koops Ergonomie zal de

opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Koops Ergonomie de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

5.4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Koops Ergonomie daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit

honorarium tot gevolg heeft.

5.5. In afwijking van lid 3 zal Koops Ergonomie geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Koops Ergonomie kunnen

worden toegerekend.

 

Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn

6.1. De overeenkomst tussen Koops Ergonomie en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

6.2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Koops Ergonomie derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 7 Honorarium

7.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

7.2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de

gebruikelijke uurtarieven van Koops Ergonomie, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

7.3. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

7.4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

7.5. Voorts is Koops Ergonomie gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.

7.6. Bovendien mag Koops Ergonomie het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Koops Ergonomie, dat in redelijkheid niet van Koops Ergonomie mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Koops Ergonomie zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Koops Ergonomie zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

 

Artikel 8 Betaling

8.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Koops Ergonomie aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de

declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

8.2. Bij niet-tijdige betaling binnen de bestelde termijn is opdrachtgever aan Koops Ergonomie over het verschuldigde bedrag een rente schuldig gelijk aan de basis-rente zoals opgegeven door

de Nederlandse bancaire instellingen, vermeerdert met twee procent, vanaf de vervaldag tot aan de betaling.

8.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Koops Ergonomie op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1. Indien Koops Ergonomie aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

9.2. Indien Koops Ergonomie aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht

waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

9.3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de

laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

9.4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Koops Ergonomie aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Koops Ergonomie toegerekend kunnen worden;

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze

algemene voorwaarden.

9.5. Koops Ergonomie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Koops Ergonomie of

zijn ondergeschikten.

 

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

10.1. Alle door Koops Ergonomie geleverde zaken, daaronder mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Koops Ergonomie totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Koops Ergonomie gesloten overeenkomsten is nagekomen.

10.2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

10.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Koops Ergonomie zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 

Artikel 11 Opzegging

11.1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

11.2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Koops Ergonomie recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Koops Ergonomie zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever als dan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

11.3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Koops Ergonomie, zal Koops Ergonomie in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

11.4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Koops Ergonomie extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

12.1. Koops Ergonomie is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

- na het sluiten van de overeenkomst Koops Ergonomie ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

- opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

12.2. Voorts is Koops Ergonomie bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

12.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Koops Ergonomie op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Koops Ergonomie de nakoming van de verplichtingen

opschort, behoudt zij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

12.4. Koops Ergonomie behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 13 Overmacht

13.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

13.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Koops Ergonomie geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Koops Ergonomie niet in staat is de verplichtingen na te komen. In ieder geval zullen als overmacht worden aangemerkt te weinig personeel, ziekte van personeel, computerstoring, brand, diefstal apparatuur en overlijden binnen de 1e en 2e graads.

13.3. Koops Ergonomie heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Koops Ergonomie zijn verplichtingen had moeten nakomen.

13.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

13.5. Voor zover Koops Ergonomie ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Koops Ergonomie gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 14 Geheimhouding

14.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

14.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Koops Ergonomie gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Koops Ergonomie zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Koops Ergonomie niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

14.3. De geheimhoudingsplicht van Koops Ergonomie geldt niet, indien er ernstig veiligheids- of gezondheidsgevaar voor personen dreigt.

 

Artikel 15 Intellectuele eigendom en auteursrechten

15.1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Koops Ergonomie zich de rechten en bevoegdheden voor die Koops Ergonomie toekomen op grond van de Auteurswet.

15.2. Alle door Koops Ergonomie verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen / afbeeldingen, modellen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Koops Ergonomie worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

15.3. Koops Ergonomie behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

15.4. Koops Ergonomie behoudt het recht om de genoemde onderdelen in 15.2. te overleggen voor herregistratie van de Eur.Erg. titel bij de daarvoor vragende organisaties als SrE en FEES.

 

Artikel 16 Geschillen

16.1. De rechter in de vestigingsplaats van Koops Ergonomie is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Koops Ergonomie het recht het

geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

16.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 17 Toepasselijk recht

17.1. Op elke overeenkomst tussen Koops Ergonomie en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 18 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

18.1. Deze voorwaarden zijn opvraagbaar bij Koops Ergonomie, worden verstrekt bij overeenkomsten en zijn te downloaden vanaf de website www.koopsergonomie.nl

18.2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

18.3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.